Osobní rozvoj

Při naší dynamické skupinové práci používáme techniky a metody inspirované Gestalt terapií a Bioenergetikou. Gestalt terapie je zaměřena na prožívání přítomnosti a Bioenergetika se zabývá prací s tělem, oba přístupy však vychází z globální a holistické perspektivy lidské bytosti. Člověk je vnímán ve své celistvosti, ve svých třech základních dimenzích: tělesná, citová a racionální. Práce na osobním rozvoji soustavně probíhá ve všech těchto rovinách.

K čemu vám bude práce na osobním rozvoji?

Zlepšení života a překonání sama sebe vyžaduje soustavnost a závazek. Účast ve skupině osobního rozvoje takové zlepšení umožňuje, protože všichni členové a terapeutka sdílejí tu samou motivaci.

V naší skupině vytvoříme atmosféru důvěry a vzájemné podpory, které nám pomůžou dostat se blíž k našemu nitru. Cítit tuto podporu nás posiluje a pomáhá nám si uvědomit naše schopnosti a potíže. To nám umožňuje se rozhodnout, co v nás potřebujeme posilnit a co v našem životě chceme změnit.

Přístup naší skupiny je praktický. Sezení jsou zážitkové a mají za účel přenést ve skupině naučené poznatky do života. Pracujeme s holistickou perspektivou, jednáme s myslí, tělem a s emocemi jako s propojenými částmi našeho bytí a tím usilujeme o celostní a vyvážený osobní rozvoj.

Účast ve skupině zvyšuje naše vědomí a vnitřní transformaci. Skupina je tak místem učení, kde získáme terapeutické a praktické nástroje, které nám pomůžou lépe zvládat běžné situace, a tak plněji a šťastněji prožívat náš každodenní život.

Skupinová práce

Vycházíme z myšlenky, že každý člověk v sobě má prostředky k tomu, aby se cítil dobře - jenom někdy potřebuje trochu nasměrovat, aby je objevil a využil. Naše práce tedy směřuje k dosažení nového osobního vědomí a zvýšení emocionální inteligence.

Pomocí skupinových cvičení v uvolněném, zábavném a aktivním prostředí se budeme snažit objevit naše vlastní prostředky ke zvýšení naší psychické pohody, změnit nevědomé chování a prohloubit sebepoznání.

Jak práce ve skupině probíhá?

Skupinová práce je praktická a zážitková. Začínáme kolečkem, při kterém každý vyjadřuje svoji momentální náladu. Podle toho a v souladu se záměrem práce budou nabídnuty aktivity a dynamická cvičení. Tyto můžou být ve skupině, v párech, po třech, nebo individuální.

Po skončení aktivit nabídneme shrnutí, uvědomování zážitku a integraci s projevem každého člena v závěrečném kolečku, s úmyslem přenést novou zkušenost do života.

Uvědomění

Zastavíme se v přítomnosti budeme se snažit o uvědomění (awareness), budeme si všímat našich vlastních pocitů, emocí, myšlenek, přesvědčení a potřeb, uděláme tak první krok ke schopnosti rozlišovat, které z nich jsou zdravé, a které ne.

Naše práce spočívá ve vyvážení naší mysle, těla a emocí na základě toho, co je evidentní, tedy volně pozorovatelné v přítomnosti (držení těla, způsob mluvení, navyklé gesta...).

Na čem budete ve skupině pracovat?

- Zlepšení a posilnění sebeúcty

- Rozšíření vašich komunikačních dovednosti, budete se učit jak transparentněji a autentičtěji fungovat ve vztazích

- Zvládání “složitých” emocí jako vztek, smutek, strach, apatii, nejistotu, atd.

- Rozvíjení láskyplného postoje k sobě samotné a schopnosti se respektovat a pečovat o sebe

- Efektivnějším zvládání odporu a překážek, které vás limitují, když potřebujete řešit složité situace

- Dosažení pozorovacího postoje sebe samotné, získávání schopnosti se vidět z větší perspektivy a s klidem

- Zbavování se energetických bloků v těle, poslouchání vašeho těla a umožnění jeho projevu

- Uvědomování si vašeho automatického chování, které vás limituje ve vztahu s vámi samotnou a s ostatními

- Rozeznávání vašich potřeb (od potřeb ostatních) a rozvíjení schopnosti je uspokojit

Gestalt terapie

Naše práce je strukturovaná na základě Gestalt terapie, která má své použití jako terapeutický přístup stejně jako technika osobního rozvoje. Hlavní cíle Gestaltu jsou uvědomění, sebepoznání a rozvoj potenciálu každého člověka, umožňující osvobodit se od různých bloků, nevyřešených záležitostí a nevědomého chování, které komplikuje mezilidské vztahy a snižují psychickou pohodu.

Gestalt terapie je účinným a vhodným přístupem k práci s úzkostí, se stresem, s depresí, s nízkým sebevědomím, se zvládáním emocí, se vztahovými problémy, s fobiemi, se zármutkem, se zvládáním změn a s dalšími emocionálními a mentálními potížemi.

Současně jsou techniky a metody Gestalt terapie vhodné pro práci s osobním rozvojem u zdravých lidí. Naším hlavním cílem je doprovázet vás při hledání vašich vlastních odpovědí, řešení a prostředků ke zdravému, vědomému a šťastnému životu.

Sebepoznání a sebepřijetí

Naše práce s osobním rozvojem na základě Gestaltu je sebepoznání ve smyslu objevení našich potlačených a tedy neznámých částí, které nevědomým způsobem ovlivňují naše rozhodnutí, pocity a činy - jak pozitivně, tak negativně. Při této práci dochází ke znovuobjevení ve smyslu dovolit si prostě jenom být, smířit se s naším skutečným já a přijmout se takové, jaké jsme ve skutečnosti.

Bioenergetika

Bioenergetiku založil americký psychiatr Alexander Lowen. Tento přístup využívá naše vlastní tělo a energii jako zdroj moudrosti, jako prostředek k uzdravení a jako bezpečné místo odpočinku a důvěry. V těle je pravda. Bioenergetika svým propojením těla a mysle umožňuje obzvlášť efektivní práci na osobním rozvoji.

Podobně jako Gestalt terapie je Bioenergetika vhodným postupem při práci s úzkostí, se stresem, s fobiemi, s depresí, s nízkým sebevědomím, s nejistotou a s nedostatkem sebedůvěry. Pomůže lidem, kteří trpí svalovým napětím pramenícím z potížemi při zvládání emocí jako zloba, smutek nebo strach.

Bioenergetika je současně vhodným přístupem ke zvýšení tělesného povědomí, k sebepoznání a k prohloubení procesu osobního růstu.

Z holistického hlediska je tělo, mysl a emoce jedno, to znamená, že jakákoliv transformace se musí odrazit jak v mysli, tak v těle. Pokud se neupraví držení těla a dýchání, nemůže nastat žádná převratná změna ani v myšlenkách, ani v chování.

Jak funguje Bioenergetika?

Cvičení a techniky používané v bioenergetice uvolňují chronické napětí a energetické blokády v našem těle, čímž se otvírá přístup k nevyjádřeným a nevyřešeným konfliktům. Vaše tělo tak dostane příležitost vyjádřit nashromážděné emoce jako vztek, smutek, strach nebo bolest z dávno prožitých situací. Většinou se jedná o situace, které se odehrály v dětství a zůstaly potlačené ve vašem nevědomí.

Když dojde k oživení starých emocí a člověk dostane možnost je znovu prožít jako dospělý, určitá část nevědomého života se dostane na světlo. V tu chvíli si člověk uvědomí, nakolik ho/ji v přítomném životě omezuje nevědomý prožitek z minulosti a najednou je možné tu zkušenost umístit, pochopit souvislosti, překonat ji a vyřešit.

Vaše energie po takovém uvědomění už není potřebná na zablokování a potlačení starých bolestí chronickým napínáním svalů, může se uvolnit a vy ji můžete plně využít ve vašem současném životě. Výsledkem bioenergetické práce je pocit větší svobody a energie.

Účinky Bioenergetiky

Uvolnění chronického svalového napětí

Odblokování tělesné energie

Uvolnění a vyjádření potlačených emocí

Možnost využít uvolněnou energii k naplnění našeho potenciálu v přítomnosti

Vědomé prožívání a sebepoznání

Zvýšení tělesné energie a vitality

Větší zodpovědnost za naše vlastní potřeby